معرفی شرایط و پیش بینی بازار جهانی در صنعت NDT

گزارشهای بازار، رشد سالم در بخش NDT و CM

گزارشات تحقیقات بازار جهانی نشان از چشم انداز رشد قابل توجه در صنعت NDT و نظارت بر وضعیت و فناوریهای مرتبط آن در طول پنج سال آینده است.
خلاصه ای از این نتایج منتشر شده را به شرح زیر برای شما علاقمندان و فعالین صنعت ارائه خواهیم کرد.
– رشد بازار جهانی برای تجهیزات و خدمات اولتراسونیک
– رشد بازار جهانی در تجیهزات و خدمات رادیوگرافی
– تحلیلگران از نرخ رشد مرکب سالانه ۴.۰۲ درصدی بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در بازار نظارت بر وضعیت ماشین آلات خبر دادند.
– در بخش CM بررسی سناریوهای موجود انجام شده
– نمای رشد بازار نظارت بر وضعیت ماشین آلات از دیدگاه بخش CM مورد بررسی قرار گرفته
– در بخش CM درآمد تولید شده از فروش موارد زیر درنظر گرفته شده است:
    ۱- سخت افزار
    ۲- نرم افزار
    ۳- مجوز نرم افزار و تجدید مجوز نرم افزار
    ۴- ارتقاء راه حلهای موجود