ردیف نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
1 بازرسی وکنترل کیفیت جوش پروژه های در دست اقدام اداره کل نوساری مدارس خراسان رضوی دفتر فنی —-
2 تجاری اقامتی پیمان 3 بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور —- —-
3 راهور شیروان معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی —- —-
4 خدمات مشاوره در امور تفسیر و اسکن فیلم های رادیوگرافی در سطح استان خراسان رضوی شرکت گاز خراسان رضوی —- —-
5 خدمات نظارت بر ساخت و نصب شرکت سپهرخیام فولاد نیشابور —- —-