شرکت فنی و مهندسی جوش گستر توس با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (R&D) با همکاری کارشناسان مجرب در زمینه مهندسی مواد – متالورژی، مهندسی جوش و خوردگی نسبت به گسترش پژوهش در زمینه تخصصی فعالیت های شرکت و پروژه های صنعتی، حضور درمجامع علمی و تخصصی، رابطه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین ارائه خدمات مشاوره مهندسی اقدام نموده است.