استفاده كنندگان از اين خدمات طيف وسيعي از شركت هاي بازرسي، واحدهاي صنعتي، كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران را شامل مي شود كه مي توانند تمامي نيازهاي مشاوره مهندسي جوش و NDT خود را به طور يكجا از اين بخش درخواست نمايند، رئوس اين خدمات عبارتند از :

 • مشاركت در طراحي و تهيه دستورالعمل روش جوشكاري (WPS) مطابق استاندارد هاي بين المللي و مورد

         تاييد كارفرما و اخذ تاييديه آنها و ارايه اسناد مرتبط (PQR)

 • برگزاري آزمونهاي تاييد صلاحيت جوشكاران و صدور گواهينامه
 • كنترل و تاييد صلاحيت بازرسين ساخت، نصب و تستهاي غير مخرب
 • كنترل و تاييد صلاحيت تجهيزات و دستگاهها
 • مشاوره در زمينه صلاحيت و قابليت پيمانكاران در جهت برآوردن نيازهاي كيفي (در مرحله انتخاب پيمانكار)
 • مشاوره سطح 3 آزمونهاي غير مخرب (NDT Level III)
 • تهيه دستورالعمل آزمونهاي غير مخرب
 • استقرار و راه اندازي واحدهاي كنترل كيفيت و NDT در صنايع (NDT Incubator)
 • تهيه NDT Plan , QC Plan, ITP و تعيين ايستگاههاي بازرسي
 • شناسايي مشكلات و معضلات جوشكاري در صنعت
 • مشاوره در زمينه فرآيندهاي مختلف جوشكاري
 • تهيه رويه هاي اجرايي جهت انجام جوشكاري
 • بررسي علل پيچيدگي و تنش هاي پس ماند در جوش و ارايه راه حل
 • بررسي مدارك و نقشه هاي جوشكاري و انجام اصلاحات مطابق استانداردهاي بين المللي و مورد تاييد كارفرما
 • خدمات مشاوره اي در زمينه مواد و تجهيزات جوش و NDT