بخش تضمين كيفيت شركت با تجارب ارزشمند در استقرار و آموزش اين سيستم ها و با تكيه بر كادري مجرب از مهندسين صنايع و سرمميزين بين المللي آماده ارايه خدمات مشاوره جهت پياده سازي، استقرار و اخذ گواهينامه استانداردهاي ذيل مي باشد:

  •  ISO/IEC 17020 : استقرار اين استاندارد از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظام تاييد صلاحيت ايران (IAS) جهت تضمين و بهبود كيفيت تمام شركت هاي بازرسي اجباري مي باشد، معيارهاي عمومي كه شركتهاي بازرسي كننده ملزم به انطباق با آنها هستند تا خدمات آنها توسط مشتريان و مراجع ذيصلاح نظارت كننده پذيرفته شود در قالب اين استاندارد بين المللي ارايه شده است.
  •  ISO 3834 : استقرار استاندارد سيستم مديريت كيفيت جوش در صنايع و كارخانجاتي كه جوشكاري از فرآيندهاي اصلي توليد آنها محسوب مي شود، مي تواند محصولات توليدي آنها را جهاني نموده و بالاترين سطح كيفيتي مورد انتظار مشتريان را فراهم نمايد و در حال حاضر پرافتخارترين و ضروري ترين سيستم هاي كيفيتي براي واحدهاي صنعتي به حساب مي آيد.
  •  ISO 9001:2008 : با توجه به تعدد مشاورين در حوزه اين استاندارد، خدمات مشاوره سيستم مديريت كيفيت بطور تخصصي و فقط جهت شركت هاي مهندسي مشاور (در تمام تخصص ها) و همچنين صنايع وابسته به تكنولوژي جوشكاري ارايه مي شود.