محافظت از خوردگی و انواع آن

محافظت از خوردگی و انواع آن

یكی ازمهمترین مسایلی كه صنایع امروز با ان دست به گریبان هستند مشكلات خوردگی فلزات است. هزینه ها و خسارت هایی  كه ناشی از خوردگی  هستند، حدود 2 تا 4 درصد تولید ناخالصی ملی می باشد كه این رقمی قابل توجه است. اگر این پدیده را خوب بشناسیم می توان 15 تا 20 درصد این هزینه ها را از طریق اعمال روش های پیشگیری و مراقبتی كاهش داد. در ادامه راه های محافظت از خوردگی تجهیزات فلزی را بررسی خواهیم كرد.

با شناخت اساس كار فرایند خوردگی فلزات می توان شرایطی را فراهم نمود تا این فرایند را كند و یا ان را متوقف نمود. هر روشی كه به این امكان را بدهد كه در واكنش های كاتدی و آندی اختلال ایجاد كند می توان سرعت خورده شدن فلزات و در نتیجه تجهیزات فلزی را كاهش داد. راه های گوناگونی برای این امر وجود دارد كه بسته به ماهیت شیوه انجام، به سه دسته كلی تقسیم میشود.

محافظت از خوردگی فلزات

بهبود شرایط فلز

در این شیوه با ایجاد تغیراتی بر روی فلز و یا سطح ان می توان در روند فرایند خوردگی اختلال ایجاد كرده و شرایط محافظت خوردگی را برای تجهیزات فلزی خود فراهم كنیم. این عمل به دو روش انجام می گیرد.

اولین شیوه پوشش دار كردن سطح فلز است بدین معنی كه با ایجاد یك لایه محافظتی در سطح فلز از تماس فلز با محیط جلوگیری كرده و در نتیجه در فرایند خوردگی اختلال ایجاد نمود. این كار را می توان با رنگ كردن، استفاده از فلز دیگر و غیره انجام داد كه به صورت مفصل تر در مقالات بعدی بررسی خواهد شد.

دومین شیوه الیاژ دار كردن فلزات و به دست آوردن الیاژی است كه مقاومت ان در برابر خوردگی افزایش پیدا كرده باشد. در این زمینه تحقیقات زیادی در حال انجام است تا بتواند برای هر محیطی الیاژی مقاوم تر ساخته شود.

بهبود محیط خوردگی

در این شیوه با ایجاد تغییراتی در محیط و یا اضافه كردن مواد ثانوی به ان می توان محافظت در برابر خوردگی را افزایش داد. یك روش، جدا كردن اكسیژن از محیط به ویژه در محیط های ابی است كه این كار با ایجاد اختلال در فرایند خوردگی سرعت ان را كاهش میدهد و حتی می تواند ان را متوقف كند. دومین روش استفاده از بازدارنده های خوردگی است كه با استفاده از ان ها  به خصوص در محیط های ابی می تواند سرعت خورده شدن فلز را تا حدی قابل توجهی كاهش داد. این بازدارنده دارای نواع مختلفی هستند كه در مقاله های بعدی بیشتر بررسی خواهد شد.

كنترل الكتروشیمیایی

همانطور كه می دانیم فرایند خوردگی یك فرایند الكتروشیمیایی است بدین دلیل واضح است كه بتوان با كنترل واكنش های اندی و كاتدی و مسیر انجام این واكنش ها، سرعت واكنش های خوردگی فلزات را كنترل نمود و ان را كاهش داد. از روش های این نوع از محافظت خوردگی می تواند به محافظت كاتدی و محافظت اندی اشاره نمود كه از روشهای پر استفاده در صنایع می باشد. در مقاله های بعدی به صورت جامع تری، این نوع از روش های محافظت خوردگی بیشتر بررسی می گردد.