لوح سپاس از سازمان ملی استاندارد در خصوص مرکز نمونه همکار آموزشی

ایزو 17020 در سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 2008 – 9001 در خدمات بازرسی فنی

تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی

پروانه تاسیس آموزشگاه جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای

تایید صلاحیت خدمات بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب و تفسیر فیلم از شرکت گاز

گواهینامه آزمایشات غیرمخرب

تایید صلاحیت پایه یک بازرسی جوش از انجمن شرکتهای بازرسی فنی ایران

گرید بازرسی فنی از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری

گرید ۱ بازرسی فنی از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری

تقدیرنامه واحد نمونه فنی و مهندسی استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

گواهینامه نشان دارندگان استاندارد ایران

پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقوقی

پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقوقی

عضویت در انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان

عضویت در انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان

جواز تاسیس واحد خدمات مهندسی از وزارت صنایع

جواز تاسیس واحد خدمات مهندسی از وزارت صنایع

گواهی نامه جدید ISO 9001:2008 شرکت جوش گستر توس

گواهی نامه جدید ISO 9001:2008 شرکت جوش گستر توس

گواهینامه تاییدیه واحد آموزشی

گواهینامه تاییدیه واحد آموزشی

پروانه بازرسی جوش گستر توس در استان

پروانه بازرسی