عوامل موثر در خوردگی

عوامل موثر در خوردگی

فلزات يكي از منابع بسيار با اهميت در زندگي امروزه بشر به حساب مي ايند. سالانه مبالغ بالايي جهت استخراج فلزات و استفاده از آنها در صنايع و ساخت وسايل گوناگون به وسيله آنها، هزينه مي شود. ولي متاسفانه عاملي وجود دارد كه سبب تخريب وسايل و تجهيزات ساخته شده از اين منابع ارزشمند مي گردد و آن خوردگي است. طبق تعريف خوردگي عملی شیمیایی یا الکتروشیمیایی است که بین فلزات و محیط اطرافشان واقع گشته و موجب فساد و دگرگونی در خواص آنها می شود . اين پديده سالانه هزينه هاي هنگفتي به دوش صنايع و دولت ها باقي ميگذارد در نتيحه آشنايي با اين پديده و عوامل موثر در خوردگی مهم و ضروري ميباشد.

شناخت عواملي كه بر روي خوردگي فلزات تاثير دارد مي تواند ما را در شناخت اين پديده و درنتيجه پيدا كردن راهكار هاي محافظتي ياري نمايد. عوامل بسياري در به وجود امدن خوردگي در فلزات تاثير دارند كه مهمترين ان ها به شرح زير هستند.

عوامل موثر در خوردگی

درجه حرارت

حرارت محيط يكي از عواملي است كه بر ميزان و شدت خوردگي فلزات تاثير گذار مي باشد. افزايش درجه حرارت محيط باعث افزايش سرعت خوردگي مي شود. به صورت تجربي مشاهده شده است كه با افزايش هر 10 درجه حرارت محيط سرعت خوردگي فلز 2 برابر مي شود.

اختلاف پتانسيل

در يك محيط الكتروليتي مشترك اگر دو فلز از جنس هاي متفاوتي وجود داشته باشد از انجا كه به صورت الكترود در مي ايند، اختلاف پتانسل بين انها شكل مي گيرد كه باعث مي شود بسته به جنس فلز يكي تبديل به اند و ديگري تبديل به كاتد گردد. در اين حالت فلز اندي با سرعت بيشتري شروع به خورده شدن مي كند.

خواص فلزي

ساختمان دروني فلزات از عوامل مهمي است كه بر روي خوردگي فلزات و شدت ان تاثير قابل توجهي دارد. ساختاربلوري فلز، نوع الياژ و تركيب شميايي ان، روش هاي ريخته گري، خواص مكانيكي و مقاومتي فلزات و انواع مختلف الياژها و عمليات حرارتي ازمواردي است كه بر ميزان خوردگي تاثير گذار مي باشد.

عوامل مكانيكي

يكي از موارد موثر بر خوردگي ساييدگي است. ساييدگي سطح فلز باعث مي گردد لايه هاي اوليه خورده شده بر روي سطح فلز كه مانع از خوردگي سطح هاي پايين تر ان ميگردد، از بين رفته و سطح هاي پايين تر در معرض خوردگي هاي بعدي قرار گيرد. مورد موثر ديگر براي قطعات فلزي است كه تحت تاثير تنش هاي كششي هستند مخصوصا زماني كه تنشها از قدرت ارتجاعي فلز بالاتر باشند. در اين حالت امادگي فلز براي خوردگي بسيار بالا مي باشد. فطعات فلزي كه تخت فشار مي باشند نيز در معرض خوردگي بيشتر قرار دارند.

ناخالصي ها و شرايط محيطي

رطوبت خود عامل مهمي در خوردگي فلزات است زيرا الكتروليتي را براي ايجاد محيط اندي و كاتدي فراهم مي اورد. از طرف ديگر وجود نمك ها و ناخالصي ها سرعت خوردگي را افزايش مي دهند زيرا ايجاد محلول الكتروليتي مي كنند كه تبادل الكترون بين مواد شركت كننده در خوردگي راحت تر اتفاق مي افتد. pH نيز برروند خوردگي تاثير گذار است. محيط اسيدي الكتروليت قويتري ايجاد خواهد كرد و درنتيحه سرعت خوردگي افزايش پيدا خواهد كرد. ازطرف ديگري ايجاد اختلاف مقداري pH در فسمت هاي مختلف فلز باعث به وجود امدنمحيط هاي اندي و ماتديمي گردد كه در روندخوردگي تاثير گذار خواهند بود.