مركز آموزش مهندسين مشاور جوش گستر توس تقویم آموزشی نيمه دوم سال ۹۹
تاريخ بازنگري : 96/02/31
F-1220/3
مرکز نمونه استاندارد در سطح ملی
كد عنوان دوره مدت سرمايه (تومان) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ساعت روز
NDT-01 بازرسي چشمي VT Level I , II ۴۲ ۷ ۷۵۰/۰۰۰ ۱-۸ ۱-۸ ۱-۸
NDT-04 تست اولتراسونيك UT Level I ۳۶ ۶ ۶۵۰/۰۰۰ ۱۵-۲۱ ۱۵-۲۰ ۱۵-۲۱
NDT-04 تست اولتراسونيك UT Level II ۳۶ ۶ ۶۵۰/۰۰۰ ۵-۱۱ ۱-۷ ۲-۷
NDT-06 تفسير راديوگرافي RTI Level I , II ۴۸ ۸ ۱/۰۰۰/۰۰۰
NDT-11 دوره ویژه PT,MT Level I , II ۴۲ ۷ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱۷-۲۵ ۱۵-۲۳ ۱۶-۲۴
WTI-05 بازرسی سند بلاست و رنگ صنعتی ۱۶ ۲ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۴-۱۵ ۱۱-۱۲ ۱۳-۱۴
WTI-05 عیوب جوش و معیارهای پذیرش برای لوله، مخزن و اسکلت فلزی
۱۶ ۲ ۳۰۰/۰۰۰ ۲۶-۲۷ ۲۹-۳۰
WTI-08 خوردگی و خورندگی و راههای پیشگیری ۸ ۱ ۱۵۰/۰۰۰ ۴ ۲۶
WTI-14 بازرسی مخازن تحت فشار ASME sec. VIII
۱۶ ۲ ۲۲۰/۰۰۰ ۱-۲ ۲۳-۲۴
WTI-23 بازرسی پیچ و مهره ۱۶ ۲ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۴-۱۵ ۲۹-۳۰
WTI-30 بازرسی دیگهای بخار – آب داغ و آب گرم
۲۴ ۳ ۴۵۰/۰۰۰ ۱۲-۱۴
WEC-01 دستورالعمل جوشكاري وتاييد صلاحيت آن WPS, و PQR * ۱۶ ۲ ۳۰۰/۰۰۰ ۲۹-۳۰
WEC-06 روش های کاهش پیچیدگی و تنش های پس ماند ناشی از جوش ۱۶ ۲ ۳۰۰/۰۰۰ ۹-۱۰
WEC-15 شناخت علائم جوشکاری در نقشه ها ۸ ۱ ۱۵۰/۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
WEC-12 جوش پذیری فولادها ۸ ۱ ۱۵۰/۰۰۰ ۳۰ ۲۸
WEC-32 جوشکاری تحت محافظ گاز (CO2)
۴۰ ۵ ۸/۰۰۰/۰۰۰
WEC-33 جوشکاری تحت محافظ گاز آرگون (TiG)
۴۰ ۵ ۸/۵۰۰/۰۰۰
WEC-34 جوشکاری لوله با الکترود دستی
۴۰ ۵ ۹/۰۰۰/۰۰۰
WEC-35 جوشکاری قوس الکتریکی به روش الکترود پوشش دار (S.M.A.W) مخصوص مهندسان عمران
۴۰ ۵ ۸/۰۰۰/۰۰۰
QMS-10 ایمنی در عملیات ساختمان ۸ ۱ ۲۰۰/۰۰۰
QMS-11 ایمنی در عملیات بازرسی فنی ۸ ۱ ۲۰۰/۰۰۰
نام و امضاء مسئول آموزش : نخعي
تاريخ تنظيم :۹۹/۰۶/۱۷
نام و امضاء مدير آموزش و سیستم های كيفيت :
تاريخ تصویب :۹۹/۰۶/۱۷

کدهایی که تاریخ مشخص نشده در صورت به حدنصاب رسیدن تشکیل خواهند شد.