مركز آموزش مهندسين مشاور جوش گستر توس تقویم آموزشی نيمه دوم سال ۹۸
تاريخ بازنگري : 96/02/31
F-1220/3
مرکز نمونه استاندارد در سطح ملی
كد عنوان دوره مدت سرمايه (تومان) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ساعت روز
NDT-01 بازرسي چشمي VT Level I , II ۴۲ ۷ ۴۵۰/۰۰۰ ۱-۷ ۵-۸ ۱-۷ ۳-۹
NDT-04 تست اولتراسونيك UT Level I , II ۸۰ ۱۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۱۸-۲۸ ۱-۱۰
NDT-06 تفسير راديوگرافي RTI Level I , II ۴۲ ۷ ۴۵۰/۰۰۰ ۲-۸ ۱۷-۲۳
NDT-11 دوره ویژه PT,MT Level I , II ۴۸ ۸ ۷۰۰/۰۰۰ ۱۳-۲۲ ۱۶-۲۵ ۱۵-۲۳
WTI-05 بازرسی سند بلاست و رنگ صنعتی ۱۶ ۲ ۱۶۰/۰۰۰ ۱۰-۱۱ ۶-۷ ۷-۸
WTI-03 فرایند جوش وبازرسی درساختمان (ویژه مهندسان عمران)
۲۴ ۴ ۲۲۰/۰۰۰ ۱۱-۱۴ ۲-۵ ۱۲-۱۵
WTI-05 عیوب جوش و معیارهای پذیرش برای لوله، مخزن و اسکلت فلزی
۱۶ ۲ ۱۶۵/۰۰۰ ۱۳-۱۴ ۲-۳
WTI-08 خوردگی و خورندگی و راههای پیشگیری ۸ ۱ ۸۵/۰۰۰ ۲۳ ۱۲
WTI-14 بازرسی مخازن تحت فشار ASME sec. VIII
۱۶ ۲ ۱۸۰/۰۰۰ ۱۸-۱۹ ۱۶-۱۷
WTI-23 بازرسی پیچ و مهره ۱۶ ۲ ۱۶۵/۰۰۰ ۱۷-۱۸ ۱۸-۱۹ ۲۰-۲۱
WTI-30 بازرسی دیگهای بخار – آب داغ و آب گرم
۲۴ ۳ ۸۳۰/۰۰۰ ۲۴-۲۵ ۱۹-۲۱
WEC-01 دستورالعمل جوشكاري وتاييد صلاحيت آن WPS, و PQR * ۲۴ ۳ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۸-۳۰ ۲۴-۲۵
WEC-06 روش های کاهش پیچیدگی و تنش های پس ماند ناشی از جوش ۱۶ ۲ ۱۶۵/۰۰۰ ۲۵-۳۶
WEC-15 شناخت علائم جوشکاری در نقشه ها ۸ ۱ ۸۵/۰۰۰ ۲۴-۲۵ ۲۸ ۲۴
WEC-12 جوش پذیری فولادها ۸ ۱ ۸۵/۰۰۰ ۳۰ ۳۰
WEC-32 جوشکاری تحت محافظ گاز (CO2)
۱۶ ۲ ۵۲۰/۰۰۰
WEC-33 جوشکاری تحت محافظ گاز آرگون (TiG)
۱۶ ۲ ۵۲۰/۰۰۰
WEC-34 جوشکاری لوله با الکترود دستی
۱۶ ۲ ۵۲۰/۰۰۰
WEC-35 جوشکاری قوس الکتریکی به روش الکترود پوشش دار (S.M.A.W) مخصوص مهندسان عمران
۱۶ ۲ ۵۲۰/۰۰۰
QMS-10 ایمنی در عملیات ساختمان ۱۶ ۲ ۱۴۰/۰۰۰ ۲۹-۳۰ ۲۷-۲۸
QMS-11 ایمنی در عملیات بازرسی فنی ۸ ۱ ۷۰/۰۰۰ ۳۰
نام و امضاء مسئول آموزش : نخعي
تاريخ تنظيم :۹۸/۰۶/۳۱
نام و امضاء مدير آموزش و سیستم های كيفيت :
تاريخ تصویب :۹۸/۰۶/۳۱

کدهایی که تاریخ مشخص نشده در صورت به حدنصاب رسیدن تشکیل خواهند شد.