مركز آموزش مهندسين مشاور جوش گستر توس تقویم آموزشی نيمه اول سال ۹۹
تاريخ بازنگري : 96/02/31
F-1220/3
مرکز نمونه استاندارد در سطح ملی
كد عنوان دوره مدت سرمايه (تومان) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
ساعت روز
NDT-01 بازرسي چشمي VT Level I , II ۴۲ ۷ ۶۵۰/۰۰۰ ۱۵-۲۱ ۸-۱۵ ۹-۱۵ ۳-۱۰
NDT-04 تست اولتراسونيك UT Level I ۴۰ ۶ ۵۰۰/۰۰۰ ۲۳-۲۷ ۲۳-۲۸
NDT-04 تست اولتراسونيك UT Level II ۴۰ ۶ ۵۰۰/۰۰۰ ۱۷-۲۱ ۲۰-۲۵
NDT-06 تفسير راديوگرافي RTI Level I , II ۴۲ ۷ ۶۵۰/۰۰۰ ۶-۱۳ ۱۸-۲۵
NDT-11 دوره ویژه PT,MT Level I , II ۴۸ ۸ ۹۰۰/۰۰۰ ۲۳-۳۱ ۶-۱۶
WTI-05 بازرسی سند بلاست و رنگ صنعتی ۱۶ ۲ ۲۲۰/۰۰۰ ۱۸-۱۹ ۱۹-۲۰ ۱۳-۱۴
WTI-05 عیوب جوش و معیارهای پذیرش برای لوله، مخزن و اسکلت فلزی
۱۶ ۲ ۲۴۰/۰۰۰ ۲۲-۲۳ ۲-۳
WTI-08 خوردگی و خورندگی و راههای پیشگیری ۸ ۱ ۱۲۰/۰۰۰ ۱۱ ۱۲
WTI-14 بازرسی مخازن تحت فشار ASME sec. VIII
۱۶ ۲ ۲۲۰/۰۰۰ ۳-۴ ۱۵-۱۶
WTI-23 بازرسی پیچ و مهره ۱۶ ۲ ۲۲۰/۰۰۰ ۱۴-۱۵ ۵-۶
WTI-30 بازرسی دیگهای بخار – آب داغ و آب گرم
۲۴ ۳ ۸۵۰/۰۰۰ ۲۲-۲۳
WEC-01 دستورالعمل جوشكاري وتاييد صلاحيت آن WPS, و PQR * ۱۶ ۲ ۲۳۰/۰۰۰ ۳۰-۳۱
WEC-06 روش های کاهش پیچیدگی و تنش های پس ماند ناشی از جوش ۱۶ ۲ ۲۴۰/۰۰۰ ۲۵-۲۶
WEC-15 شناخت علائم جوشکاری در نقشه ها ۸ ۱ ۱۲۰/۰۰۰ ۲۴-۲۵ ۲۸ ۲۴
WEC-12 جوش پذیری فولادها ۸ ۱ ۱۲۰/۰۰۰ ۳۰ ۳۰
WEC-32 جوشکاری تحت محافظ گاز (CO2)
۱۶ ۲ ۶۰۰/۰۰۰
WEC-33 جوشکاری تحت محافظ گاز آرگون (TiG)
۱۶ ۲ ۶۵۰/۰۰۰
WEC-34 جوشکاری لوله با الکترود دستی
۱۶ ۲ ۶۵۰/۰۰۰
WEC-35 جوشکاری قوس الکتریکی به روش الکترود پوشش دار (S.M.A.W) مخصوص مهندسان عمران
۱۶ ۲ ۶۰۰/۰۰۰
QMS-10 ایمنی در عملیات ساختمان ۸ ۱ ۱۲۰/۰۰۰ ۲۹-۳۰ ۲۷-۲۸
QMS-11 ایمنی در عملیات بازرسی فنی ۸ ۱ ۱۲۰/۰۰۰
نام و امضاء مسئول آموزش : نخعي
تاريخ تنظيم :۹۸/۱۲/۱۵
نام و امضاء مدير آموزش و سیستم های كيفيت :
تاريخ تصویب :۹۸/۱۲/۲۰

کدهایی که تاریخ مشخص نشده در صورت به حدنصاب رسیدن تشکیل خواهند شد.