بازرسي بر مبناي ريسک (Risk Based Inspection) جهت پاسخ به نياز صنايع استراتژیک نظیرنیروگاهها، نفت، گاز و پتروشيمي جهت مديريت ريسک و اولويت بندي تجهيزات بر اساس ميزان ريسک ايجاد شده است. بازرسي بر مبناي ريسک يک روش نوين در مديريت بازرسي بوده و از ارزيابي ريسک به منظور برنامه ريزي و تفسير نتايج حاصل از بازرسي، آزمايش و پايش استفاده مي نمايد. در اين روش بر خلاف روشهاي سنتي بازرسي، فاصله زماني ثابتي تعريف نمي گردد بلکه براي هر دستگاه، فاصله زماني و روش بازرسي مشخصي تعيين مي شود. با استفاده از بازرسي بر مبناي ريسک، ضمن اجتناب از بازرسي هاي مکرر، ميتوان امکانات و توانمنديهاي بازرسي را بر روي دستگاههايي با ريسک بالاتر متمرکز نمود. . اين روش سازگار با اهداف و قوانين تعريف شده از طرف مراجع مختلف بوده و همچنين يك سيستم براي اولويت بندي و تمركز بازرسي بر روي تجهيزاتي است كه بيشترين اثر را بر روي ايمني و اطمينانپذيري يك مجتمع نفت، گاز و پتروشيمي دارد. بازرسي بر مبناي ريسك در مفهوم مديريت يكپارچه به عنوان يك ابزار كليدي در بهبود ايمني صنعتي، بازدهي و رقابت پذيري بكار ميرود.

مراحل اجراي RBIبه شرح زير ميباشد:

 • تهيه خط­ مشي RBI در شركت مربوطه (Preparations Companies RBI Policy)
 • تهيه، جمع ­آوري و ثبت اطلاعات تجهيزات (Creation of Asset Register)
 • طراحي مدارهاي خوردگي (Corrosion Loop Design)
 • ارزيابي پيامد وقوع خرابي­ها (Consequence of Failure Assessment)
 • ارزيابي احتمال وقوع خرابي­ها (Probability of Failure Assessment)
 • ارزيابي ريسك و تعيين درجه بحراني دستگاه­ها
 • برنامه ­ريزي بازرسي فني

پس از تعيين ميزان ريسك هر كدام از تجهيزات برنامه بازرسي كه شامل فواصل بازرسي، محدوده بازرسي و روش بازرسي مي­باشد تعيين مي­گردد. عموماً فواصل بازرسي بر اساس ميزان ريسك، محدوده بازرسي بر اساس پيامد وقوع خرابي و روش بازرسي (تكنيك­هاي NDT مورد استفاده جهت شناسائي عيوب) بر اساس احتمال وقوع خرابي تعيين مي­گردد.

مزاياي بازرسي بر مبناي ريسک (RBI Benefits):

يکي از مهمترين اهداف ارزيابي ريسک، تلاش در جهت کاهش آسيبهاي مکانيکي، هزينه و اتلاف مواد مي باشد. بطور خلاصه مهمترين مزاياي استقرار بازرسي بر مبناي ريسک به شرح ذيل مي باشد:

 • افزايش ايمني و اطمينان پذيري تجهيزات (Increased safety and equipment reliability)
 • اولويت بندي بازرسي فني تجهيزات (Prioritization of Inspection)
 • کاهش توقف هاي برنامه ريزي شده و نشده ( Unplanned and Planned shutdown)
 • ارزيابي اثر بخشي بازرسي (Inspection Effectiveness)
 • افزايش فواصل بازرسي (Longer Inspection Interval)
 • افزايش سازگاري برنامه هاي بازرسي(Increased consistency in inspection planning)
 • شناسايي پتانسيل هاي خرابي و شکست(Identification of potential damage mechanism)
 • شناسايي پارامتر هاي فرآيندي مؤثر بر خوردگي (Identification of key process parameters affecting degradation rates)
 • کاهش هزينه هاي بازرسي، تعميرات و نگهداري

شرکت جوش گستر توس با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب در زمینه خوردگی و بازرسین باسابقه تجهیزات و خطوط لوله خدمات استقرار بازرسی فنی بر مبنای ریسک خود را جهت تجهیزات و خطوط لوله تحت فشار با توجه به فرایندها، مواد، دماها و فشارهای متفاوت طبق الزامات استانداردهای، API 580 و API 581 و ASME PCC-3 مشتمل بر خدمات ذیل به کارفرمایان و مشتریان خود ارائه می نماید
• برنامه ریزی تشکیل ،تجهیز و ایجاد کار گروه مدیریت ریسک
• شناسائی و تخصیص مکانیزیم تخریب قابل رخداد به تجهیزات و خطوط لوله
• طراحی بخش های خوردگی (Corrosion Sector) و مدارهای خوردگی (Piping Circuit) بر روی نقشه های P&ID و PFD
• محاسبه احتمال از کارافتادگی تجهیزات و خطوط لوله(Probability of Failure)
• محاسبه پیامدهای از کارافتادگی تجهیزات وخطوط لوله (Consequence of Failure)
• ترسیم ماتریس ریسک تجهیرات ، خطوط لوله و واحدهای عملیاتی
• تعیین خط مشی تعمیر و نگهداری و بازرسی فنی (Maintenance &Inspection Policy)
• اولویت بندی واحدها ، تجهیزات و خطوط لوله بر اساس ریسک
• تعیین بازه های زمانی بر مبنای مدیریت ریسک)
• طراحی و استقرار سامانه بانک اطلاعاتی جهت بارگذاری کلیه داده ها و اطلاعات موردنیاز
• ارائه آموزشهای تخصصی به پرسنل کارفرما
• استانداردسازی دستورالعمل ها و رویه های اجرائی عملیات عملیات پشتیبانی از تولید شامل بازرسی فنی و نگهداشت
• مدیریت بهینه توقفات برنامه ریزی شده و کاهش توقفات برنامه ریزی نشده
• شناسائی و جلوگیری از بروز دلایل توقفات تولید برنامه ریزی نشده و افزایش زمان در سرویس بودن واحدهای عملیاتی