ارزیابی کارامدی برای سرویس یک ارزیابی مهندسی کمی است که برای اثبات یکنواختی و سلامت تجهیزات حاوی عیوب و آسیب در حین سرویس، انجام می شود. در حقیقت ارزیابی کارامدی برای سرویس (FFS) یک انالیز مهندسی برای تعیین قابلیت یک تجهیز برای ماندن در سرویس است. FFS شامل ارزیابی کمی تنش ها برای ارزیابی عیوب می باشد.

استاندارد API 579 برای ارزیابی عیوب و آسیب های موجود در تجهیزات در حین سرویس، توسعه یافته است. در نتیجه استاندارد API 579 راهنمایی های مورد نیاز برای ارزیابی کارامدی برای سرویس (FFS) در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیایی را می دهد.

ارزیابی کارامدی که طبق استاندارد API 579 توسط این شرکت برای تمام عیوب انجام می گیرد شامل مراحل زیر است:

  • شناسایی مکانیزم عیوب و آسیب ها
  • قابلیت پذیری انجام فرایند FFS
  • اطلاعات مورد نیاز
  • ارزیابی فرایند و محدوده پذیرش
  • ارزیابی عمر باقیمانده
  • بازسازی و تعمیر عیوب
  • مانیتور کردن در حین سرویس
  • مستند سازی